Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku
Množstvo :
Spolu :
0 ks tovaru 1 ks tovaru
Produktov (s DPH)
Pokračovať v nákupe Prejsť na objednávku

Reklamačný poriadok internetového obchodu Zanela


upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/ predávajúcim a objednávateľom/ kupujúcim
(ďalej len „RP“)

 

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Zanela je Zanela, s. r. o., Trhová 1/A , Trnava 917 01.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo na uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu so splnomocnením na konanie v jeho mene.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené splnomocnenie na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie prevádzkovateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú v tomto RP výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie RP.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 17.12.2014 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.